Kích thước 300x300

Kích thước 300x300


Gạch lát nền CMC MC3576
Giá bán: 150,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm MC3576
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 30×30
Men Mài
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC MC9974
Giá bán: 150,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm MC9974
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 30×30
Men Mài
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC MC8678
Giá bán: 150,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm MC8678
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 30×30
Men Mài
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC MC8862
Giá bán: 150,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm MC8862
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 30×30
Men Mài
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC MC1276
Giá bán: 150,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm MC1276
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 30×30
Men Mài
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC MC3162
Giá bán: 150,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm  MC3162
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 30×30
Men Mài
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC VN3303
Giá bán: 160,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm  VN3303
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 30×30
Men Mài
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC VN3302
Giá bán: 160,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm  VN3302
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 30×30
Men Mài
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC VN3301
Giá bán: 160,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm  VN3301
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 30×30
Men Mài
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC MC3310
Giá bán: 160,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm MC 3310
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 30×30
Loại gạch Ceramic
Công năng Gạch lát bể bơi
Bề mặt Men matt
Họa Tiết / Màu sắc Hoa văn
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC MC3308
Giá bán: 160,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm MC 3308
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 30×30
Loại gạch Ceramic
Công năng Gạch lát bể bơi
Bề mặt Men matt
Họa Tiết / Màu sắc Hoa văn
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC MC3306
Giá bán: 160,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm MC 3306
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 30×30
Loại gạch Ceramic
Công năng Gạch lát bể bơi
Bề mặt Men matt
Họa Tiết / Màu sắc Hoa văn
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC MC3307
Giá bán: 160,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm MC 3307
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 30×30
Loại gạch Ceramic
Công năng Gạch lát bể bơi
Bề mặt Men matt
Họa Tiết / Màu sắc Hoa văn
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC DGS 3058
Giá bán: 140,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm DGS 3058
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 30×30
Loại gạch Ceramic
Công năng Gạch lát nền
Bề mặt Men matt
Họa Tiết / Màu sắc Hoa văn
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC DGS 3054
Giá bán: 140,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm DGS 3054
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 30×30
Loại gạch Ceramic
Công năng Gạch lát nền
Bề mặt Men matt
Họa Tiết / Màu sắc Hoa văn
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC DGS 3053
Giá bán: 140,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm DGS 3053
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 30×30
Loại gạch Ceramic
Công năng Gạch lát nền
Bề mặt Men matt
Họa Tiết / Màu sắc Hoa văn
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC DGS 3052
Giá bán: 140,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm DGS 3052
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 30×30
Loại gạch Ceramic
Công năng Gạch lát nền
Bề mặt Men matt
Họa Tiết / Màu sắc Hoa văn
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC DGS 3056
Giá bán: 140,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm DGS 3056
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 30×30
Loại gạch Ceramic
Công năng Gạch lát nền
Bề mặt Men matt
Họa Tiết / Màu sắc Hoa văn
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC DGS 3055
Giá bán: 140,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm DGS 3055
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 30×30
Loại gạch Ceramic
Công năng Gạch lát nền
Bề mặt Men matt
Họa Tiết / Màu sắc Hoa văn
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC DGS 3040
Giá bán: 140,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm DGS 3040
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 30×30
Loại gạch Ceramic
Công năng Gạch lát nền
Bề mặt Men matt
Họa Tiết / Màu sắc Hoa văn
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC DGS 3036
Giá bán: 140,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm DGS 3036
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 30×30
Loại gạch Ceramic
Công năng Gạch lát nền
Bề mặt Men matt
Họa Tiết / Màu sắc Sỏi đá
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC DGS 3035
Giá bán: 140,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm DGS 3035
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 30×30
Loại gạch Ceramic
Công năng Gạch lát nền
Bề mặt Men matt
Họa Tiết / Màu sắc Sỏi đá
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC DGS3034
Giá bán: 140,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm DGS 3034
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 30×30
Loại gạch Ceramic
Công năng Gạch lát nền
Bề mặt Men matt
Họa Tiết / Màu sắc Sỏi đá
Đơn Vị Tính m2