Vòi sen tắm

Vòi sen tắm


Sen tắm Lexal S8025
Giá bán: 1,001,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: S8025

Nhãn hàng: Lexal 

Nhà sản xuất : Linh An

Chất liệu: Đồng với lớp mạ Cr/Ni

Lõi đóng mở nước làm bằng được làm bằng Ceramic.

Đơn vị tính: Cái

 

Sen tắm Lexal S8023
Giá bán: 572,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: S8023

Nhãn hàng: Lexal 

Nhà sản xuất : Linh An

Chất liệu: Đồng với lớp mạ Cr/Ni

Lõi đóng mở nước làm bằng được làm bằng Ceramic.

Đơn vị tính: Cái

 

Sen tắm Lexal S8024
Giá bán: 585,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: S8024

Nhãn hàng: Lexal 

Nhà sản xuất : Linh An

Chất liệu: Đồng với lớp mạ Cr/Ni

Lõi đóng mở nước làm bằng được làm bằng Ceramic.

Đơn vị tính: Cái

 

Sen tắm Lexal S8022
Giá bán: 565,500 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: S8022

Nhãn hàng: Lexal 

Nhà sản xuất : Linh An

Chất liệu: Đồng với lớp mạ Cr/Ni

Lõi đóng mở nước làm bằng được làm bằng Ceramic.

Đơn vị tính: Cái

 

Sen tắm Lexal S8021
Giá bán: 715,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: S8021

Nhãn hàng: Lexal 

Nhà sản xuất : Linh An

Chất liệu: Đồng với lớp mạ Cr/Ni

Lõi đóng mở nước làm bằng được làm bằng Ceramic.

Đơn vị tính: Cái

 

Sen tắm Lexal S8019
Giá bán: 819,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: S8019

Nhãn hàng: Lexal 

Nhà sản xuất : Linh An

Chất liệu: Đồng với lớp mạ Cr/Ni

Lõi đóng mở nước làm bằng được làm bằng Ceramic.

Đơn vị tính: Cái

 

Sen tắm Lexal S8018
Giá bán: 728,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: S8018

Nhãn hàng: Lexal 

Nhà sản xuất : Linh An

Chất liệu: Đồng với lớp mạ Cr/Ni

Lõi đóng mở nước làm bằng được làm bằng Ceramic.

Đơn vị tính: Cái

 

Sen tắm Lexal S8017
Giá bán: 1,079,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: S8017

Nhãn hàng: Lexal 

Nhà sản xuất : Linh An

Chất liệu: Đồng với lớp mạ Cr/Ni

Lõi đóng mở nước làm bằng được làm bằng Ceramic.

Đơn vị tính: Cái

 

Sen tắm Lexal S8016
Giá bán: 962,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: S8016

Nhãn hàng: Lexal 

Nhà sản xuất : Linh An

Chất liệu: Đồng với lớp mạ Cr/Ni

Lõi đóng mở nước làm bằng được làm bằng Ceramic.

Đơn vị tính: Cái

 

Sen tắm Lexal S8015
Giá bán: 559,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: S8015

Nhãn hàng: Lexal 

Nhà sản xuất : Linh An

Chất liệu: Đồng với lớp mạ Cr/Ni

Lõi đóng mở nước làm bằng được làm bằng Ceramic.

Đơn vị tính: Cái

 

Sen tắm Lexal S8012
Giá bán: 559,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: S8012

Nhãn hàng: Lexal 

Nhà sản xuất : Linh An

Chất liệu: Đồng với lớp mạ Cr/Ni

Lõi đóng mở nước làm bằng được làm bằng Ceramic.

Đơn vị tính: Cái

 

Sen tắm Lexal S8011
Giá bán: 468,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: S8011

Nhãn hàng: Lexal 

Nhà sản xuất : Linh An

Chất liệu: Đồng với lớp mạ Cr/Ni

Lõi đóng mở nước làm bằng được làm bằng Ceramic.

Đơn vị tính: Cái

 

Sen tắm Lexal S8008
Giá bán: 923,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: S8008

Nhãn hàng: Lexal 

Nhà sản xuất : Linh An

Chất liệu: Đồng với lớp mạ Cr/Ni

Lõi đóng mở nước làm bằng được làm bằng Ceramic.

Đơn vị tính: Cái

 

Sen tắm Lexal S8007
Giá bán: 1,014,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: S8007

Nhãn hàng: Lexal 

Nhà sản xuất : Linh An

Chất liệu: Đồng với lớp mạ Cr/Ni

Lõi đóng mở nước làm bằng được làm bằng Ceramic.

Đơn vị tính: Cái

 

Sen tắm Lexal S8006
Giá bán: 780,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: S8006

Nhãn hàng: Lexal 

Nhà sản xuất : Linh An

Chất liệu: Đồng với lớp mạ Cr/Ni

Lõi đóng mở nước làm bằng được làm bằng Ceramic.

Đơn vị tính: Cái

 

Sen tắm Lexal S8005
Giá bán: 767,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: S8005

Nhãn hàng: Lexal 

Nhà sản xuất : Linh An

Chất liệu: Đồng với lớp mạ Cr/Ni

Lõi đóng mở nước làm bằng được làm bằng Ceramic.

Đơn vị tính: Cái

 

Sen tắm Lexal S8004
Giá bán: 754,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: S8004

Nhãn hàng: Lexal 

Nhà sản xuất : Linh An

Chất liệu: Đồng với lớp mạ Cr/Ni

Lõi đóng mở nước làm bằng được làm bằng Ceramic.

Đơn vị tính: Cái

 

Sen tắm Lexal S8003
Giá bán: 598,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: S8003

Nhãn hàng: Lexal 

Nhà sản xuất : Linh An

Chất liệu: Đồng với lớp mạ Cr/Ni

Lõi đóng mở nước làm bằng được làm bằng Ceramic.

Đơn vị tính: Cái

 

Sen tắm Lexal S8002
Giá bán: 572,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: S8002

Nhãn hàng: Lexal 

Nhà sản xuất : Linh An

Chất liệu: Đồng với lớp mạ Cr/Ni

Lõi đóng mở nước làm bằng được làm bằng Ceramic.

Đơn vị tính: Cái

 

Sen tắm Lexal S8001
Giá bán: 455,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: S8001

Nhãn hàng: Lexal 

Nhà sản xuất : Linh An

Chất liệu: Đồng với lớp mạ Cr/Ni

Lõi đóng mở nước làm bằng được làm bằng Ceramic.

Đơn vị tính: Cái

 

Vòi tắm Lexal V8025
Giá bán: 702,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: V8025

Nhãn hàng: Lexal 

Nhà sản xuất : Linh An

Chất liệu: Đồng với lớp mạ Cr/Ni

Lõi đóng mở nước làm bằng được làm bằng Ceramic.

Đơn vị tính: Cái

 

Vòi tắm Lexal V8024
Giá bán: 507,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: V8024

Nhãn hàng: Lexal 

Nhà sản xuất : Linh An

Chất liệu: Đồng với lớp mạ Cr/Ni

Lõi đóng mở nước làm bằng được làm bằng Ceramic.

Đơn vị tính: Cái

 

Vòi tắm Lexal V8023
Giá bán: 455,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: V8023

Nhãn hàng: Lexal 

Nhà sản xuất : Linh An

Chất liệu: Đồng với lớp mạ Cr/Ni

Lõi đóng mở nước làm bằng được làm bằng Ceramic.

Đơn vị tính: Cái

 

Vòi tắm Lexal V8022
Giá bán: 448,500 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: V8022

Nhãn hàng: Lexal 

Nhà sản xuất : Linh An

Chất liệu: Đồng với lớp mạ Cr/Ni

Lõi đóng mở nước làm bằng được làm bằng Ceramic.

Đơn vị tính: Cái

 

Vòi tắm Lexal V8021
Giá bán: 585,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: V8021

Nhãn hàng: Lexal 

Nhà sản xuất : Linh An

Chất liệu: Đồng với lớp mạ Cr/Ni

Lõi đóng mở nước làm bằng được làm bằng Ceramic.

Đơn vị tính: Cái

 

Vòi tắm Lexal V8019
Giá bán: 663,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: V8019

Nhãn hàng: Lexal 

Nhà sản xuất : Linh An

Chất liệu: Đồng với lớp mạ Cr/Ni

Lõi đóng mở nước làm bằng được làm bằng Ceramic.

Đơn vị tính: Cái

 

Vòi tắm Lexal V8018
Giá bán: 572,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: V8018

Nhãn hàng: Lexal 

Nhà sản xuất : Linh An

Chất liệu: Đồng với lớp mạ Cr/Ni

Lõi đóng mở nước làm bằng được làm bằng Ceramic.

Đơn vị tính: Cái

 

Vòi tắm Lexal V8017
Giá bán: 884,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: V8017

Nhãn hàng: Lexal 

Nhà sản xuất : Linh An

Chất liệu: Đồng với lớp mạ Cr/Ni

Lõi đóng mở nước làm bằng được làm bằng Ceramic.

Đơn vị tính: Cái

 

Vòi tắm Lexal V8016
Giá bán: 507,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: V8016

Nhãn hàng: Lexal 

Nhà sản xuất : Linh An

Chất liệu: Đồng với lớp mạ Cr/Ni

Lõi đóng mở nước làm bằng được làm bằng Ceramic.

Đơn vị tính: Cái

 

Vòi tắm Lexal V8015
Giá bán: 455,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: V8015

Nhãn hàng: Lexal 

Nhà sản xuất : Linh An

Chất liệu: Đồng với lớp mạ Cr/Ni

Lõi đóng mở nước làm bằng được làm bằng Ceramic.

Đơn vị tính: Cái

 

Vòi tắm Lexal V8012
Giá bán: 442,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: V8012

Nhãn hàng: Lexal 

Nhà sản xuất : Linh An

Chất liệu: Đồng với lớp mạ Cr/Ni

Lõi đóng mở nước làm bằng được làm bằng Ceramic.

Đơn vị tính: Cái

 

Vòi tắm Lexal V8011
Giá bán: 364,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: V8011

Nhãn hàng: Lexal 

Nhà sản xuất : Linh An

Chất liệu: Đồng với lớp mạ Cr/Ni

Lõi đóng mở nước làm bằng được làm bằng Ceramic.

Đơn vị tính: Cái