Kích thước 600x600 Taicera

Kích thước 600x600


Gạch lát nền 60x60 Taicera G68529DD
Giá bán: 580,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
   
Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm: G68529DD
Kích thước: 600x600mm
Công năng: Gạch lát nền
Thương hiệu: Taicera

Chất liệu : Granite

Đơn vị tính : m2

 

 

Gạch lát nền 60x60 Taicera G68528DD
Giá bán: 580,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
   
Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm: G68528DD
Kích thước: 600x600mm
Công năng: Gạch lát nền
Thương hiệu: Taicera

Chất liệu : Granite

Đơn vị tính : m2

 

 

Gạch lát nền 60x60 Taicera P67319N
Giá bán: 301,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
   
Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm: P67319N
Kích thước: 600x600mm
Công năng: Gạch lát nền
Thương hiệu: Taicera

Chất liệu : Granite

Đơn vị tính : m2

 

 

Gạch lát nền 60x60 Taicera P67318N
Giá bán: 301,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
   
Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm: P67318N
Kích thước: 600x600mm
Công năng: Gạch lát nền
Thương hiệu: Taicera

Chất liệu : Granite

Đơn vị tính : m2

 

 

Gạch lát nền 60x60 Taicera P67312N
Giá bán: 301,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
   
Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm: P67312N
Kích thước: 600x600mm
Công năng: Gạch lát nền
Thương hiệu: Taicera

Chất liệu : Granite

Đơn vị tính : m2

 

 

Gạch lát nền 60x60 Taicera H68319
Giá bán: 283,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
   
Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm:   H68319
Kích thước: 600x600mm
Công năng: Gạch lát nền
Thương hiệu: Taicera

Đơn vị tính : m2

 

 

Gạch lát nền 60x60 Taicera H68318
Giá bán: 283,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
   
Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm:   H68318
Kích thước: 600x600mm
Công năng: Gạch lát nền
Thương hiệu: Taicera

Đơn vị tính : m2

 

 

Gạch lát nền 60x60 Taicera H68312
Giá bán: 283,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
   
Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm:   H68312
Kích thước: 600x600mm
Công năng: Gạch lát nền
Thương hiệu: Taicera

Đơn vị tính : m2

 

 

Gạch lát nền 60x60 Taicera P67594N
Giá bán: 248,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
   
Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm:  P67594N
Kích thước: 600x600mm
Công năng: Gạch lát nền
Thương hiệu: Taicera

Đơn vị tính : m2

 

 

Gạch lát nền 60x60 Taicera G68939
Giá bán: 271,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
   
Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm:  G68939
Kích thước: 600x600mm
Công năng: Gạch lát nền
Thương hiệu: Taicera

Đơn vị tính : m2

 

 

Gạch lát nền 60x60 Taicera G68938
Giá bán: 271,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
   
Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm:  G68938
Kích thước: 600x600mm
Công năng: Gạch lát nền
Thương hiệu: Taicera

Đơn vị tính : m2

 

 

Gạch lát nền 60x60 Taicera G68937
Giá bán: 271,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
   
Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm:  G68937
Kích thước: 600x600mm
Công năng: Gạch lát nền
Thương hiệu: Taicera

Đơn vị tính : m2

 

 

Gạch lát nền 60x60 Taicera G68935
Giá bán: 271,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
   
Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm:  G68935
Kích thước: 600x600mm
Công năng: Gạch lát nền
Thương hiệu: Taicera

Đơn vị tính : m2

 

 

Gạch lát nền 60x60 Taicera G68919
Giá bán: 271,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
   
Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm:  G68919
Kích thước: 600x600mm
Công năng: Gạch lát nền
Thương hiệu: Taicera

Đơn vị tính : m2

 

 

Gạch lát nền 60x60 Taicera G68915
Giá bán: 271,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
   
Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm:  G68915
Kích thước: 600x600mm
Công năng: Gạch lát nền
Thương hiệu: Taicera

Đơn vị tính : m2

 

 

Gạch lát nền 60x60 Taicera G68913
Giá bán: 271,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
   
Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm:  G68913
Kích thước: 600x600mm
Công năng: Gạch lát nền
Thương hiệu: Taicera

Đơn vị tính : m2

 

 

Gạch lát nền 60x60 Taicera G68928
Giá bán: 283,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
   
Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm:  G68928
Kích thước: 600x600mm
Công năng: Gạch lát nền
Thương hiệu: Taicera

Đơn vị tính : m2

 

 

Gạch lát nền 60x60 Taicera G68922
Giá bán: 283,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
   
Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm:  G68922
Kích thước: 600x600mm
Công năng: Gạch lát nền
Thương hiệu: Taicera

Đơn vị tính : m2

 

 

Gạch lát nền 60x60 Taicera G68034
Giá bán: 224,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
   
Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm:  G68034
Kích thước: 600x600mm
Công năng: Gạch lát nền
Thương hiệu: Taicera

Đơn vị tính : m2

 

 

Gạch lát nền 60x60 Taicera G68005
Giá bán: 224,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
   
Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm:  G68005
Kích thước: 600x600mm
Công năng: Gạch lát nền
Thương hiệu: Taicera

Đơn vị tính : m2

 

 

Gạch lát nền 60x60 Taicera G68001
Giá bán: 224,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
   
Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm:  G68001
Kích thước: 600x600mm
Công năng: Gạch lát nền
Thương hiệu: Taicera

Đơn vị tính : m2

 

 

Gạch lát nền 60x60 Taicera P67008N
Giá bán: 248,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
   
Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm:  P67008N
Kích thước: 600x600mm
Công năng: Gạch lát nền
Thương hiệu: Taicera

Đơn vị tính : m2

 

 

Gạch lát nền 60x60 Taicera P67005N
Giá bán: 248,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
   
Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm:  P67005N
Kích thước: 600x600mm
Công năng: Gạch lát nền
Thương hiệu: Taicera

Đơn vị tính : m2

 

 

Gạch lát nền 60x60 Taicera P67625N
Giá bán: 224,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
   
Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm:  P67625N
Kích thước: 600x600mm
Công năng: Gạch lát nền
Thương hiệu: Taicera

Chất liệu : Granite

Đơn vị tính : m2

 

 

Gạch lát nền 60x60 Taicera P67615N
Giá bán: 271,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
   
Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm:  P67615N
Kích thước: 600x600mm
Công năng: Gạch lát nền
Thương hiệu: Taicera

Chất liệu : Granite

Đơn vị tính : m2

 

 

Gạch lát nền 60x60 Taicera G68548
Giá bán: 289,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
   
Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm: G68548
Kích thước: 600x600mm
Công năng: Gạch lát nền
Thương hiệu: Taicera

Đơn vị tính : m2

 

 

Gạch lát nền 60x60 Taicera G68529
Giá bán: 289,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
   
Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm: G68529
Kích thước: 600x600mm
Công năng: Gạch lát nền
Thương hiệu: Taicera

Đơn vị tính : m2

 

 

Gạch lát nền 60x60 Taicera G68528
Giá bán: 289,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
   
Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm: G68528
Kích thước: 600x600mm
Công năng: Gạch lát nền
Thương hiệu: Taicera

Đơn vị tính : m2

 

 

Gạch lát nền 60x60 Taicera G68525
Giá bán: 289,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
   
Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm: G685255
Kích thước: 600x600mm
Công năng: Gạch lát nền
Thương hiệu: Taicera

Đơn vị tính : m2

 

 

Gạch lát nền 60x60 Taicera G68522
Giá bán: 289,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
   
Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm: G68522
Kích thước: 600x600mm
Công năng: Gạch lát nền
Thương hiệu: Taicera

Đơn vị tính : m2

 

 

Gạch lát nền 60x60 Taicera G68048
Giá bán: 271,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
   
Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm: G68048
Kích thước: 600x600mm
Công năng: Gạch lát nền
Thương hiệu: Taicera

Đơn vị tính : m2

 

 

Gạch lát nền 60x60 Taicera G68029
Giá bán: 271,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
   
Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm: G68029
Kích thước: 600x600mm
Công năng: Gạch lát nền
Thương hiệu: Taicera

Đơn vị tính : m2