Kích thước 600x600 CMC

Kích thước 600x600


Gạch lát nền 60x60 CMC SG6009
Giá bán: 140,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm
SG6009  
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 60x60
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền 60x60 CMC SG6003
Giá bán: 140,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm
SG6003  
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 60x60
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền 60x60 CMC SG6007
Giá bán: 140,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm
SG6007  
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 60x60
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền 60x60 CMC KC6609
Giá bán: 245,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm
KC6609  
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 60x60
Loại men  Mài bóng nano
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền 60x60 CMC KC6607
Giá bán: 245,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm
KC6607  
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 60x60
Loại men  Mài bóng nano
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền 60x60 CMC KC6606
Giá bán: 245,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm
KC6606  
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 60x60
Loại men  Mài bóng nano
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền 60x60 CMC KC6605
Giá bán: 245,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm
KC6605  
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 60x60
Loại men  Mài bóng nano
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền 60x60 CMC KC6604
Giá bán: 245,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm
KC6604  
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 60x60
Loại men  Mài bóng nano
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền 60x60 CMC KC6602
Giá bán: 245,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm
KC6602  
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 60x60
Loại men  Mài bóng nano
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền 60x60 CMC KC6601
Giá bán: 245,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm
KC6601  
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 60x60
Loại men  Mài bóng nano
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền 60x60 CMC KR6802
Giá bán: 180,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm
KR6802
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 60x60
Loại men  Mài bóng nano
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền 60x60 CMC KR6805
Giá bán: 180,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm
KR6805
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 60x60
Loại men  Mài bóng nano
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền 60x60 CMC LX6658
Giá bán: 165,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm
LX6658  
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 60x60
Loại men  Mài bóng nano
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền 60x60 CMC LX6640
Giá bán: 165,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm
LX6640  
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 60x60
Loại men  Mài bóng nano
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền 60x60 CMC LX6656
Giá bán: 165,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm
LX6656  
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 60x60
Loại men  Mài bóng nano
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền 60x60 CMC LX6655
Giá bán: 165,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm
LX6655  
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 60x60
Loại men  Mài bóng nano
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền 60x60 CMC PT6001
Giá bán: 165,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm PT6001
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 60x60
Loại men  Bóng 
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền 60x60 CMC PT6004
Giá bán: 165,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm PT6004
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 60x60
Loại men  Bóng 
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền 60x60 CMC PT6005
Giá bán: 165,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm PT6005
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 60x60
Loại men  Bóng 
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền 60x60 CMC PT6006
Giá bán: 165,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm PT6006
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 60x60
Loại men  Bóng 
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền 60x60 CMC PT6007
Giá bán: 165,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm PT6007
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 60x60
Loại men  Bóng 
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền 60x60 CMC PT6008
Giá bán: 165,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm PT6008
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 60x60
Loại men  Bóng 
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC S603
Giá bán: 135,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm S603
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 60x60
Chất liệu :  Bán sứ - Bóng 
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC S601
Giá bán: 135,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm S601
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 60x60
Chất liệu :  Bán sứ - Bóng 
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC S605
Giá bán: 135,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm S605
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 60x60
Chất liệu :  Bán sứ - Bóng 
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC S606
Giá bán: 135,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm S606
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 60x60
Chất liệu :  Bán sứ - Bóng 
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC GX6807
Giá bán: 185,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm GX6807
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 60x60
Chất liệu :  Bán sứ - Matt 
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC GX6806
Giá bán: 195,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm GX6806
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 60x60
Chất liệu :  Bán sứ - Matt 
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC GX6805
Giá bán: 195,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm GX6805
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 60x60
Chất liệu :  Bán sứ - Matt 
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC GX6803-GX6804
Giá bán: 185,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm GX6803-GX6804
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 60x60
Chất liệu :  Bán sứ - Matt 
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC GX6802
Giá bán: 185,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm GX6802
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 60x60
Chất liệu :  Bán sứ - Matt 
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC GX6801
Giá bán: 185,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm GX6801
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 60x60
Chất liệu :  Bán sứ - Matt 
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2