Kích thước 600x600 Catalan

Kích thước 600x600


Gạch lát Catalan 60x60 6116
Giá bán: 118,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: 6116

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 60x60

Loại gạch: Men bóng, Mài cạnh.

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

 

 

Gạch lát Catalan 60x60 6675
Giá bán: 225,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: 6675

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 60x60

Loại gạch: Porcelain - Matt Suger

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

 

 

Gạch lát Catalan 60x60 6673
Giá bán: 225,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: 6673

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 60x60

Loại gạch: Porcelain - Matt Suger

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

 

 

Gạch lát Catalan 60x60 6671
Giá bán: 225,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: 6671

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 60x60

Loại gạch: Porcelain - Matt Suger

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

 

 

Gạch lát Catalan 60x60 6674
Giá bán: 225,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: 6674

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 60x60

Loại gạch: Porcelain - Matt Suger

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

 

 

Gạch lát Catalan 60x60 6672
Giá bán: 225,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: 6672

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 60x60

Loại gạch: Porcelain - Matt Suger

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

 

 

Gạch lát Catalan 60x60 6670
Giá bán: 225,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: 6670

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 60x60

Loại gạch: Porcelain - Matt Suger

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

 

 

Gạch lát Catalan 60x60 6652
Giá bán: 215,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: 6652

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 60x60

Loại gạch: Porcelain - Matt

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

 

 

Gạch lát Catalan 60x60 6663
Giá bán: 215,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: 6663

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 60x60

Loại gạch: Porcelain - Matt

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

 

 

Gạch lát Catalan 60x60 6662
Giá bán: 215,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: 6662

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 60x60

Loại gạch: Porcelain - Matt

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

 

 

Gạch lát Catalan 60x60 6661
Giá bán: 215,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: 6661

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 60x60

Loại gạch: Porcelain - Matt

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

 

 

Gạch lát Catalan 60x60 6654
Giá bán: 210,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: 6654

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 60x60

Loại gạch: Porcelain - Matt

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

 

 

Gạch lát Catalan 60x60 6653
Giá bán: 210,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: 6653

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 60x60

Loại gạch: Porcelain - Matt

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

 

 

Gạch lát Catalan 60x60 6657
Giá bán: 210,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: 6657

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 60x60

Loại gạch: Porcelain - Matt

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

 

 

Gạch lát Catalan 60x60 6656
Giá bán: 210,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: 6656

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 60x60

Loại gạch: Porcelain - Matt

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

 

 

Gạch lát Catalan 60x60 6619
Giá bán: 210,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: 6619

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 60x60

Loại gạch: Porcelain 

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

 

 

Gạch lát Catalan 60x60 6618
Giá bán: 210,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: 6618

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 60x60

Loại gạch: Porcelain 

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

 

 

Gạch lát Catalan 60x60 6616
Giá bán: 210,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: 6616

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 60x60

Loại gạch: Porcelain 

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

 

 

Gạch lát Catalan 60x60 6615
Giá bán: 210,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: 6615

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 60x60

Loại gạch: Porcelain 

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

 

 

Gạch lát Catalan 60x60 6612
Giá bán: 210,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: 6612

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 60x60

Loại gạch: Porcelain 

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

 

 

Gạch lát Catalan 60x60 6611
Giá bán: 210,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: 6611

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 60x60

Loại gạch: Porcelain 

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

 

 

Gạch lát Catalan 60x60 6610
Giá bán: 210,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: 6610

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 60x60

Loại gạch: Porcelain 

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

 

 

Gạch lát Catalan 60x60 6652
Giá bán: 195,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: 6952

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 60x60

Loại gạch: Porcelain - Matt Suger

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

 

 

Gạch lát Catalan 60x60 6651
Giá bán: 195,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: 6951

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 60x60

Loại gạch: Porcelain - Matt Suger

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

 

 

Gạch lát Catalan 60×60 6650
Giá bán: 195,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: 6950

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 60x60

Loại gạch: Porcelain - Matt Suger

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

 

 

Gạch lát Catalan 60x60 6608
Giá bán: 195,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: 6608

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 60x60

Loại gạch: Porcelain - Bóng

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

 

 

Gạch lát Catalan 60x60 6651
Giá bán: 195,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: 6651

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 60x60

Loại gạch: Porcelain -Siêu bóng

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

 

 

Gạch lát Catalan 60x60 6607
Giá bán: 195,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: 6607

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 60x60

Loại gạch: Porcelain -Siêu bóng

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

 

 

Gạch lát Catalan 60x60 6609
Giá bán: 190,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: 6609

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 60x60

Loại gạch: Porcelain - Mài cạnh,mài bóng

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

 

 

Gạch lát Catalan 60x60 6604
Giá bán: 190,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: 6604

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 60x60

Loại gạch: Porcelain - Mài cạnh,mài bóng

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

 

 

Gạch lát Catalan 60x60 6601
Giá bán: 190,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: 6601

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 60x60

Loại gạch: Porcelain - Mài cạnh,mài bóng

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

 

 

Gạch lát Catalan 60x60 6073
Giá bán: 172,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: 6073

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 60x60

Loại gạch: Porcelain - Mài cạnh,mài bóng

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2