Kích thước 300x600

Kích thước 300x600


Gạch Ốp TASA 3843-3844-3845
Giá bán: 180,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm :  3843-3844-3845
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Ceramic - Bóng mài mặt
 • Đơn vị tính : M2
 • Viên điểm : 47.000/viên
Gạch Ốp TASA 3837-3838-3839
Giá bán: 180,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm : 3837-3838-3839
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Ceramic - Bóng mài mặt
 • Đơn vị tính : M2
 • Viên điểm : 47.000/viên
Gạch Ốp TASA  3834-3835-3836
Giá bán: 180,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm : 3834-3835-3836
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Ceramic - Bóng mài mặt
 • Đơn vị tính : M2
 • Viên điểm :47.000đ/viên
Gạch Ốp TASA  3831-3832-3833
Giá bán: 180,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm : 3831-3832-3833
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Ceramic - Bóng mài mặt
 • Đơn vị tính : M2
Gạch Ốp TASA  3734-3735-3736
Giá bán: Mời liên hệ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm : 3734-3735-3736
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Ceramic-matt
 • Đơn vị tính : M2
Gạch Ốp TASA  3713-3714-3774
Giá bán: 140,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm : 3713-3714-3774
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Ceramic-matt
 • Đơn vị tính : M2
Gạch Ốp TASA  3666-3667-3668
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm : 3666-3667-3668
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Ceramic-bóng mài mặt.
 • Đơn vị tính : M2
Gạch Ốp TASA  3664-3665
Giá bán: Mời liên hệ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm : 3664-3665
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Ceramic-bóng mài mặt.
 • Đơn vị tính : M2
Gạch Ốp TASA  3662-3663
Giá bán: Mời liên hệ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm : 3662-3663
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Ceramic-bóng mài mặt.
 • Đơn vị tính : M2
Gạch Ốp TASA 3646-3647-3648
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm :3646-3647-3648
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Caramic - Bóng
 • Đơn vị tính : M2
Gạch Ốp TASA 3643-3644-3645
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm :3643-3644-3645
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Caramic - Bóng
 • Đơn vị tính : M2
Gạch Ốp TASA  3600
Giá bán: 125,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm : 3600
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Ceramic-bóng
 • Đơn vị tính : M2
Gạch Ốp TASA  3348-3349-3350
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm : 3348-3349-3350
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Porcelain
 • Đơn vị tính : M2
Gạch Ốp TASA  3345-3346-3347
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm : 3342-3343-3344
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Porcelain
 • Đơn vị tính : M2
Gạch Ốp TASA  3339-3340-3341
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm :3339-3340-3341
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Porcelain
 • Đơn vị tính : M2
Gạch Ốp TASA  3336-3337-3338
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm : 3336-3337-3338
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Porcelain
 • Đơn vị tính : M2
Gạch Ốp TASA  1623-1624-1625
Giá bán: 145,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm : 1623-1624-1625
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Ceramic - Bóng mài mặt
 • Đơn vị tính : M2
 • Viên điểm : 45.000/viên
Gạch Ốp TASA  1620-1621-1622
Giá bán: 145,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm : 1620-1621-1622
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Ceramic - Bóng mài mặt
 • Đơn vị tính : M2
 • Viên điểm : 45.000/viên
Gạch Ốp TASA  2708-2709-2710
Giá bán: 140,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm : 2708-2709-2710
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Ceramic 
 • Men : Matt
 • Đơn vị tính : M2
Gạch Ốp TASA 2705-2706-2707
Giá bán: 140,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm : 2705-2706-2707
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Ceramic 
 • Men : Matt
 • Đơn vị tính : M2
Gạch Ốp TASA 2630-2631-2632
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm : 2630-2631-2632
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Ceramic 
 • Men : Bóng
 • Đơn vị tính : M2
 • Viên điểm : 40.000đ/viên
Gạch Ốp TASA 2627-2628-2629
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm : 2627-2628-2629
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Ceramic 
 • Men : Bóng
 • Đơn vị tính : M2
 • Viên điểm : 40.000đ/viên
Gạch Ốp TASA 2617
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm : 2617
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Ceramic 
 • Men : Bóng
 • Đơn vị tính : M2
Gạch Ốp TASA 2606-2676
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm : 2606-2676
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Ceramic
 • Men : bóng
 • Đơn vị tính : M2
 • Viên điểm :40.000đ/viên
Gạch Ốp TASA 2605-2675
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm : 2605-2675
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Ceramic - Bóng
 • Men : bóng
 • Đơn vị tính : M2
 • Viên điểm :40.000đ/viên
Gạch Ốp TASA 1704-1705-1706
Giá bán: 145,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm : TASA 1704-1705-1706
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Ceramic - Bóng dị hình.
 • Đơn vị tính : M2
 • Viên điểm :45.000đ/ viên
Gạch Ốp TASA 1701-1702-1703
Giá bán: 145,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm : TASA 1701-1702-1703
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Ceramic
 • Đơn vị tính : M2
Gạch Ốp TASA 2853-2854
Giá bán: 145,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm : TASA 2853-2854
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Ceramic
 • Đơn vị tính : M2
Gạch Ốp TASA 2851-2852
Giá bán: 145,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm : TASA 2851-2852
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Ceramic
 • Đơn vị tính : M2
Gạch Ốp TASA 2825-2826-2827
Giá bán: 145,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm : TASA 2825-2826-2827
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Ceramic
 • Đơn vị tính : M2
Gạch Ốp TASA 2819-2820-2821
Giá bán: 145,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm : TASA 2819-2820-2821
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Ceramic
 • Đơn vị tính : M2