Kích thước 200x1000 Thạch Bàn

Kích thước 200x1000